سه شنبه 06 اسفند ماه 1398
ورود |عضويت

مسئول اداره: اسحاق شفیعی

پست الکترونیک: Eshagh.shafie@agri-ardestan.ir

شماره تلفن تماس:  6-54230401-031 داخلی  223

شماره اتاق: 223

زمان مراجعه: همه روزه ، در ساعات اداری (لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید)

آدرس پستی: اردستان - بلوار جهاد- صندوق پستي 18541- 83818- مدیریت جهاد کشاورزی - اتاق شماره  223 - امور فنی و زیربنائی

 

کارشناس آب و خاک: آمنه دهقان زاده

پست الکترونیک: A.dehghanzadeh@agri-ardestan.ir

شماره تلفن تماس:  6-54230401-031 داخلی  223

شماره اتاق: 223

زمان مراجعه: همه روزه ، در ساعات اداری (لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره فني و زيربنائي( واحدآب وخاک)

 

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :